Kasutuslepingud

 • Asja tasuta kasutamise leping

  Tasuta kasutamise lepinguga kohustub üks isik (kasutusse andja) andma teisele isikule (kasutaja) üle eseme tasuta kasutamiseks.

  45.00 €

  Koosta leping
 • Eluruumi üürileping

  Lepingu alusel annab üürileandja eluruumid kokkulepitud tasu eest üürniku kasutusse.

  60.00 €

  Koosta leping
 • Kütusekaardi kasutamise leping

  Leping, mis reguleerib tööandja ja töötaja vahelisi suhteid seoses tööandja kütusekaardi töötajale kasutada andmisega.

  45.00 €

  Koosta leping
 • Laenuleping

  Laenulepinguga kohustub laenuandja andma laenusaajale laenu (rahasumma või muu asendatava asja) ning laenusaaja kohustub selle lepingus toodud tähtpäevaks tagasi maksma või andma.

  45.00 €

  Koosta leping
 • Litsentsileping

  Lepinguga annab litsentsiandja litsentsisaajale õiguse tasu eest teostada intellektuaalsest varast tulenevaid õigusi kokkulepitud ulatuses ja kokkulepitud territooriumil.

  60.00 €

  Koosta leping
 • Mobiiltelefoni kasutamise leping

  Lepingu alusel võimaldab tööandja oma töötajal kasutada tööandja mobiiltelefoni ja telefonikaarti ning tasub töötaja poolt tehtud kõnede eest tööandja kehtestatud limiidi ulatuses.

  45.00 €

  Koosta leping
 • Rendileping

  Rendilepinguga kohustub rendileandja andma rentnikule tasu eest kasutamiseks rendilepingu eseme ning võimaldama talle rendilepingu esemest korrapärase majandamise reeglite järgi saadava vilja.

  60.00 €

  Koosta leping
 • Sõiduki rendileping

  Lepinguga annab rendileandja sõiduki tasu eest rentniku kasutusse.

  60.00 €

  Koosta leping
 • Tööandja sõiduki kasutamise leping

  Leping, mille alusel annab tööandja endale kuuluva sõiduki töötaja kasutusse.

  45.00 €

  Koosta leping
 • Äriruumide üürileping

  Lepingu alusel annab üürileandja äriruumid kokkulepitud tasu eest üürniku kasutusse.

  60.00 €

  Koosta leping