• Teenuse osutamise lepingud

  Lepingud, mille kohaselt teeb üks isik teise isiku jaoks mingi teo ja selle tulemusena saavutab mingi eesmärgi või siis ongi eesmärgiks mingite tegevuste pidev teostamine. Siia alla kuuluvad nt käsundusleping, töövõtuleping, agendileping, veoleping, hoiuleping, komisjonileping.
 • Kasutuslepingud

  Lepingud, mille alusel võimaldatakse teisel isikul mingi asja, õiguse või muu hüve kasutamine. Tüüpilisemateks kasutuslepinguteks on üürileping, rendileping, litsentsileping, tasuta kasutamise leping, laenuleping.
 • Tööleping

  Leping reguleerib tööandja ja töötaja vahelisi töösuhteid, kus töötaja allub tööandja töökorralduse reeglitele. Töölepingule kohaldatakse võlaõigusseaduse üldisi põhimõtteid ja käsunduslepingu kohta sätestatut töölepingu seaduses toodud erisustega.
 • Konfidentsiaalsusleping

  Konfidentsiaalsusleping tagab, et lepingu pooled ei kasuta läbirääkimiste käigus teiselt poolelt saadud konfidentsiaalse iseloomuga teavet. Eelkõige on konfidentsiaalsuslepingust kasu ärisuhte või mõne konkreetse projekti alustamisel enne koostöölepingu sõlmimist, enne ettevõtte müüki jne.
 • Võõrandamislepingud

  Lepingud, mille sisuks on eseme müük, kinkimine, vahetus. Neid lepinguid kasutatakse juhul, kui on vaja reguleerida eseme üleandmist ühelt isikult teisele. Siia alla kuuluvad müügileping, kinkeleping, vahetusleping.
 • Muud lepingud

  Siia alla oleme koondanud mujal liigitamata lepingud (nt seltsinguleping, osanike/aktsionäride leping), mõnede tüüpilisemate võlaõiguslike kokkulepete tekstid (nt lepingu üleandmise kokkulepe, lepingu lõpetamise kokkulepe), ja lepingu muutmise lisa tüüpvorm.
 • Muud dokumendid

  Muude dokumentide alla oleme koondanud nii äritegevuses enim kasutatavate dokumentide näidiseid (põhikiri, osanike, nõukogu ja juhatuse otsused) kui ka tavapärases tsiviilkäibes kasutatavaid tüüpdokumente (volikiri, garantiikiri, üleandmise-vastuvõtmise akt, lepingu ülesütlemise avaldus).
 • Veebipoe kasutustingumused

  Veebipoe kasutustingimused reguleerivad ostude tegemist kaupmehe veebipoes.