Teenuse osutamise lepingud

 • Agendileping

  Agendilepinguga kohustub agent käsundiandja nimel ja arvel klientidega lepinguid sõlmima. Käsundiandja kohustub maksma agendile selle eest tasu.

  80.00 €

  Koosta leping
 • Autorileping teose loomiseks

  Tegemist on töövõtulepinguga, mille alusel tellija tellib töövõtjalt (teose autorilt) teose. Lepinguga võib kokku leppida kas teose täpse sisu või ainult üldisema kirjelduse ja/või teema.

  45.00 €

  Koosta leping
 • Edasimüügileping

  Lepingu alusel annab tootja edasimüüjale õiguse turustada oma tooteid. 

  80.00 €

  Koosta leping
 • Ehituse töövõtuleping

  Töövõtuleping, mille eesmärgiks on täpsemalt reguleerida ehitustöö tegemist.

  80.00 €

  Koosta leping
 • Esinemisleping

  Esinemisleping on teenuse osutamise leping, mille alusel tellija tellib esinejalt kindlale üritusele lepingus kokkulepitud sisuga ülesastumise.

  45.00 €

  Koosta leping
 • Hankeleping

  Lepingu alusel on täitja kohustatud hankima hankijale lepingus toodud esemed (kaubad, seadmed vms), hankija kohustub täitjale selle eest maksma.

  45.00 €

  Koosta leping
 • Hoiuleping

  Hoiulepinguga kohustub üks isik (hoidja) hoidma teise isiku (hoiuleandja) poolt temale üleantud vallasasja ja hoidmise lõppemisel selle hoiuleandjale tagastama.

  45.00 €

  Koosta leping
 • Hooldusleping

  Hoolduslepingu alusel hooldab töövõtja tasu eest tellija seadmeid või muid esemeid.

  60.00 €

  Koosta leping
 • Juhatuse liikme leping

  Lepinguga lepitakse kokku juhatuse liikme kohustused osaühingu juhtimisel, juhatuse liikmele makstava tasu suuruse ja muud tingimused.

  60.00 €

  Koosta leping
 • Kliendileping

  Kliendilepingu näidis on eelkõige mõeldud teenuseid või kaupu pakkuvatele ettevõtetele, kes soovivad osade klientidega täpsemalt kauba müügi/teenuse osutamise tingimusi reguleerida kehtestades hinna, kvaliteedi või koguse osas eritingimused.

  80.00 €

  Koosta leping
 • Kolimisleping

  Kolimisleping on veolepingu alaliik. Kui veolepingu esemeks on kolimine (kolimisleping), on vedaja kohustuseks ka kolitava mööbli ja muu sisustuse lahtivõtmine, peale- ja mahalaadimine ning ülespanek.

  45.00 €

  Koosta leping
 • Komisjonileping

  Komisjonilepinguga kohustub üks isik (komisjonär) teise isiku (komitent) jaoks oma nimel ja komitendi arvel tegema tehingu, nt müüma komitendile kuuluva eseme. Komitent kohustub komisjonärile maksma selle eest komisjonitasu.

  45.00 €

  Koosta leping
 • Koolitusteenuse osutamise leping

  Teenuse osutamise leping, mis reguleerib täpsemalt koolitusteenuse osutamist.

  60.00 €

  Koosta leping
 • Koostööleping

  Koostööleping, mille sisuks on pooltevahelise koostöö tingimustes kokkuleppimine.

  80.00 €

  Koosta leping
 • Koristusteenuse osutamise leping

  Teenuse osutamise leping, mis reguleerib täpsemalt koristusteenuse osutamisega seonduvaid suhteid.

  60.00 €

  Koosta leping
 • Käsundusleping

  Käsunduslepinguga kohustub käsundisaaja vastavalt lepingule osutama käsundiandjale teenuseid, käsundiandja aga maksma talle selle eest tasu.

  80.00 €

  Koosta leping
 • Maaklerileping

  Maaklerilepinguga kohustub maakler vahendama teisele isikule (käsundiandja) lepingu sõlmimist kolmanda isikuga või osutama kolmanda isikuga lepingu sõlmimise võimalusele, käsundiandja aga kohustub maksma talle selle eest maakleritasu.

  60.00 €

  Koosta leping
 • Nõude loovutamise leping

  Lepingu alusel loovutab loovutaja omandajale lepinguga kindlaks määratud nõude. Nõude loovutamisega astub nõude omandaja võlasuhtes nõude loovutaja asemele.

  45.00 €

  Koosta leping
 • Projekteerimise töövõtuleping

  Projekteerimise töövõtulepingu alusel osutab töövõtja tellijale projekteerimisteenust. Lepingus antakse projekteerimistööde täpne kirjeldus ning lepitakse kokku töö tulem.

  60.00 €

  Koosta leping
 • Projektijuhtimisteenuse leping

  Lepinguga tellib tellija projektijuhilt lepingus kirjeldatud projekti raames projektijuhtimisteenust. Projektijuht korraldab ja koordineerib projekti raames tehtavaid tegevusi.

  60.00 €

  Koosta leping
 • Raamatupidamisteenuse osutamise leping

  Teenuse osutamise leping, millega lepitakse täpsemalt kokku raamatupidamisteenuse osutamise tingimused.

  60.00 €

  Koosta leping
 • Reklaamileping

  Reklaamilepinguga reguleeritakse poolte vahel reklaami avaldamise tingimusi mõne ürituse raames.

  45.00 €

  Koosta leping
 • Seadme paigaldamise leping

  Leping, millega lepitakse kokku seadme või mõne muu objekti paigaldamise tingimustes.

  45.00 €

  Koosta leping
 • Toetusleping

  Toetus- ehk sponsorlepingu alusel maksab toetaja (sponsor) toetuse saajale kokkulepitud rahasumma toetuse saaja poolt korraldatava ürituse või tegevuse toetamiseks.

  60.00 €

  Koosta leping
 • Turundusteenuse osutamise leping

  Leping, mis reguleerib täpsemalt turundusteenuse osutamist.

  45.00 €

  Koosta leping
 • Turvateenuse osutamise leping

  Leping, mis reguleerib turvafirma poolt turvateenuse osutamist vastavalt kokkulepitud tingimustele.

  60.00 €

  Koosta leping
 • Töövõtuleping

  Töövõtulepinguga kohustub töövõtja valmistama või muutma asja või saavutama teenuse osutamisega muu kokkulepitud tulemuse (töö), tellija aga maksma selle eest tasu.

  80.00 €

  Koosta leping
 • Veoleping

  Kaubaveolepinguga kohustub vedaja veose saatja korralduse alusel vedama veose sihtkohta ning andma selle üle saajale. Saatja kohustub selle eest maksma vedajale tasu.

  60.00 €

  Koosta leping