Kasutustingimused ja privaatsuspoliitika

Lepingute koostamise tingimused.

1. Teenuse osutajaks on OÜ Lepingupank (edaspidi Lepingupank), aadress Nõgikikka 5-1, Tallinn, äriregistri kood 12721395, telefon +372 513 9662,  e-post info@lepingupank.ee, koduleht www.lepingupank.ee.

2. Internetiaadressil lepingupank.ee asuv lepingute ja muude dokumentide (edaspidi lepingud) koostamise- ja ostukeskkond kuulub Lepingupangale ning selle vahendusel on füüsilistel- ja juriidilistel isikutel (edaspidi klient) võimalik tellida lepingute koostamise teenust.

3. Lepingute koostamiseks valib klient endale sobiva lepingu tüübi ning täidab ära lepingu kohta käiva küsimustiku. Küsimustiku lehel tuleb täita kõik nõutud (tärniga tähistatud) andmeväljad. Pärast küsimustiku täitmist sisestab klient enda kontaktandmed, e-posti aadressi, kuhu edastatakse valmis leping ja arvega tasumise korral arve ning valib makseviisi.

4. Enne tellimuse edastamist tuleb tutvuda teenuse kasutustingimustega ning märkida linnuke vastavasse kasti kasutustingimustega tutvumise kinnituseks. Arvega maksmisel tuleb kindlasti märkida tellimuse number pangaülekande selgitusse.

5. Juriidilistel isikutel on võimalik tasuda pangalingi vahendusel või väljastatud arve alusel. Füüsilised isikud saavad tasuda pangalingi vahendusel. Pangalingi makseid vahendab Montonio Finance UAB. Lepingupank on kliendi isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance UAB-le. NB! Pärast pangalingiga tasumist tuleb vajutada kindlasti panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

6. Kliendi poolt täidetud küsimustiku alusel koostab Lepingupank valmis lepingu ning edastab selle kliendi poolt sisestatud e-posti aadressile. Arvega tasumise korral edastab Lepingupank kliendile esmalt tasumiseks arve. Lepingupank saadab kliendile valmis lepingu pärast selle eest tasumist, üldjuhul 1 tööpäeva jooksul alates kliendi poolt täielikult täidetud küsimustiku saatmisest. Erandjuhtudel kui kliendi poolt täidetud küsimustik ei ole täielikult täidetud või lepingu koostamise eest esitatud arve on tasumata, võib lepingu edastamine kliendile toimuda hiljem. Sellisel juhul võtab Lepingupanga esindaja kliendiga ühendust ja vajadusel teavitab lepingu edastamise ajast.

7. Lepingupank edastab lepingu MS Word formaadis. Leping on koostatud eesti keeles, v.a juhul, kui teisiti kokku lepitakse.

8. Lepingupanga poolt osutatavate teenustega seotud tasude kohta saab klient infot kodulehelt enne vastava lepingu tellimist. Lepingute ja muude dokumentide hinnad on eurodes.

9. Pärast kliendi poolt tellitud lepingu edastamist kliendile ei ole kliendil võlaõigusseaduse §-s 56 sätestatud õigust taganeda konkreetsest sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja selle alusel saadud teenusest.

10. Lepingupank ei vastuta lepingu edastamise viibimise ega kliendile tekitatud kahjude eest juhul, kui edastamise viibimine või kahju tekkimine on tingitud asjaoludest, mida Lepingupank ei saanud mõjutada või ette näha.

11. Lepingupanga poolt osutatava teenuse tingimustele mittevastavuse või selles esinevate puuduste kohta tuleb esitada pretensioon e-posti aadressile info@lepingupank.ee ning pretensioonis märkida kliendi nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja teenuse tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus. Pretensioon peab olema esitatud 7 päeva jooksul alates valmis lepingu saatmisest kliendi e-posti aadressile. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

12. Lepingule kohaldub Eesti õigus, kliendil on teenuse osutamisest tekkinud vaidluste korral õigus pöörduda avaldusega Tarbijakaitseameti tarbijavaidluste komisjoni või kohtu poole. Tarbijavaidluste komisjon menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada https://www.ttja.ee/eraklient/tarbija-oigused/.

13. Kogu veebilehel lepingupank.ee sisalduv informatsioon, sealhulgas lehe kujundus ja tarkvara on kaitstud autoriõigustega vastavalt autoriõiguse seadusele. Veebilehel sisalduvat informatsiooni võib kasutada ainult mitteärilistel eesmärkidel ning selles sisalduva teabe reprodutseerimine, levitamine ja muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma Lepingupanga eelneva kirjaliku loata on keelatud.

Privaatsuspoliitika ehk füüsilisest isikust kliendi isikuandmete töötlemise põhimõtted.

1. Isikuandmete vastutav töötleja on OÜ Lepingupank, aadress Nõgikikka 5-1, Tallinn, äriregistri kood 12721395, telefon +372 513 9662,  e-post info@lepingupank.ee, koduleht www.lepingupank.ee. Lepingupank edastab maksete teostamiseks vajalikud kliendi isikuandmed Montonio Finance UAB-le, kes on kliendi isikuandmete volitatud töötlejaks.

2. Lepingupank töötleb järgnevaid füüsilisest isikust kliendi isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress ning andmed, mis on vajalikud makse teostamiseks ja kliendi poolt edastatud andmed lepingu koostamiseks (edaspidi isikuandmed).

3. Lepingupank töötleb kliendi isikuandmeid kliendiga ühenduse võtmiseks, kliendi poolt tellitud lepingu koostamiseks ning kliendile teenuse kohta informatsiooni edastamiseks.

4. Lepingupank kogub ja salvestab kliendi isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis. Lepingupank ei edasta, müü ega avalikusta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seaduses ja käesolevates tingimustes sätestatud juhtudel.

5. Lepingupank töötleb kliendi isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega. Klient annab oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks tingimustes sätestatud mahus.

6. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende parandamist või kustutamist, v.a juhul, kui seadus sätestab teisiti. Kliendil on õigus nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning kogutud isikuandmete kustutamist. Vastav avaldus tuleb esitada e-posti aadressile info@lepingupank.ee. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

7. Lepingupank teavitab klienti viivitamatult, kui saab teadlikuks isikuandmete juhuslikust või volituseta avalikustamisest või kasutamisest, kaotsiminekust või kahjustumisest Lepingupanga praeguse või senise töötaja, töövõtja või mistahes muu kolmanda isiku poolt. Lepingupank kohustub tegema kliendiga igakülgset koostööd, et piirata volituseta avalikustamist või kasutust ja samuti proovida mistahes isikuandmeid tagastada.

8. Lepingupank säilitab kliendi isikuandmeid kuni 1 aasta jooksul pärast kliendile teenuse osutamist.

9. Kliendi soovil lõpetab Lepingupank koheselt isikuandmete töötlemise ning tagastab kliendile koheselt kõik vastavad isikuandmed või hävitab need vastavalt kliendi poolt antud juhistele.