Lepingud

1. Vali välja leping

Vali välja leping või dokument

2. Sisesta andmed

Täida vajalikud väljad

3. Edasta leping ja maksa

Maksta saad nii arve-, kui pangalingiga

Teenuse osutamise lepingud

Lepingud, mille kohaselt teeb üks isik teise isiku jaoks mingi teo ja selle tulemusena saavutab mingi eesmärgi või siis ongi eesmärgiks mingite tegevuste pidev teostamine. Siia alla kuuluvad nt käsundusleping, töövõtuleping, agendileping, veoleping, hoiuleping, komisjonileping.

Kasutuslepingud

Lepingud, mille alusel võimaldatakse teisel isikul mingi asja, õiguse või muu hüve kasutamine. Tüüpilisemateks kasutuslepinguteks on üürileping, rendileping, litsentsileping, tasuta kasutamise leping, laenuleping.

Tööleping

Leping reguleerib tööandja ja töötaja vahelisi töösuhteid, kus töötaja allub tööandja töökorralduse reeglitele. Töölepingule kohaldatakse võlaõigusseaduse üldisi põhimõtteid ja käsunduslepingu kohta sätestatut töölepingu seaduses toodud erisustega.

Konfidentsiaalsusleping

Konfidentsiaalsusleping tagab, et lepingu pooled ei kasuta läbirääkimiste käigus teiselt poolelt saadud konfidentsiaalse iseloomuga teavet. Eelkõige on konfidentsiaalsuslepingust kasu ärisuhte või mõne konkreetse projekti alustamisel enne koostöölepingu sõlmimist, enne ettevõtte müüki jne.

Võõrandamislepingud

Lepingud, mille sisuks on eseme müük, kinkimine, vahetus. Neid lepinguid kasutatakse juhul, kui on vaja reguleerida eseme üleandmist ühelt isikult teisele. Siia alla kuuluvad müügileping, kinkeleping, vahetusleping.

Muud lepingud

Siia alla oleme koondanud mujal liigitamata lepingud (nt seltsinguleping, osanike/aktsionäride leping), mõnede tüüpilisemate võlaõiguslike kokkulepete tekstid (nt lepingu üleandmise kokkulepe, lepingu lõpetamise kokkulepe), ja lepingu muutmise lisa tüüpvorm.

Muud dokumendid

Muude dokumentide alla oleme koondanud nii äritegevuses enim kasutatavate dokumentide näidiseid (põhikiri, osanike, nõukogu ja juhatuse otsused) kui ka tavapärases tsiviilkäibes kasutatavaid tüüpdokumente (volikiri, garantiikiri, üleandmise-vastuvõtmise akt, lepingu ülesütlemise avaldus).

Veebipoe kasutustingumused

Veebipoe kasutustingimused reguleerivad ostude tegemist kaupmehe veebipoes.

Vajad erilahendust või konsultatsiooni?