Teenuse osutamise lepingud

1. Vali välja leping

Vali välja leping või dokument

2. Sisesta andmed

Täida vajalikud väljad

3. Edasta leping ja maksa

Maksta saad nii arve-, kui pangalingiga

Agendileping

Agendilepinguga kohustub agent käsundiandja nimel ja arvel klientidega lepinguid sõlmima. Käsundiandja kohustub maksma agendile selle eest tasu.

Autorileping teose loomiseks

Tegemist on töövõtulepinguga, mille alusel tellija tellib töövõtjalt (teose autorilt) teose. Lepinguga võib kokku leppida kas teose täpse sisu või ainult üldisema kirjelduse ja/või teema.

Edasimüügileping

Lepingu alusel annab tootja edasimüüjale õiguse turustada oma tooteid.

Ehituse töövõtuleping

Töövõtuleping, mille eesmärgiks on täpsemalt reguleerida ehitustöö tegemist.

Esinemisleping

Esinemisleping on teenuse osutamise leping, mille alusel tellija tellib esinejalt kindlale üritusele lepingus kokkulepitud sisuga ülesastumise.

Hankeleping

Lepingu alusel on täitja kohustatud hankima hankijale lepingus toodud esemed (kaubad, seadmed vms), hankija kohustub täitjale selle eest maksma.

Hoiuleping

Hoiulepinguga kohustub üks isik (hoidja) hoidma teise isiku (hoiuleandja) poolt temale üleantud vallasasja ja hoidmise lõppemisel selle hoiuleandjale tagastama.

Hooldusleping

Hoolduslepingu alusel hooldab töövõtja tasu eest tellija seadmeid või muid esemeid.

Juhatuse liikme leping

Lepinguga lepitakse kokku juhatuse liikme kohustused osaühingu juhtimisel, juhatuse liikmele makstava tasu suuruse ja muud tingimused.

Kliendileping

Kliendilepingu näidis on eelkõige mõeldud teenuseid või kaupu pakkuvatele ettevõtetele, kes soovivad osade klientidega täpsemalt kauba müügi/teenuse osutamise tingimusi reguleerida kehtestades hinna, kvaliteedi või koguse osas eritingimused.

Kolimisleping

Kolimisleping on veolepingu alaliik. Kui veolepingu esemeks on kolimine (kolimisleping), on vedaja kohustuseks ka kolitava mööbli ja muu sisustuse lahtivõtmine, peale- ja mahalaadimine ning ülespanek.

Komisjonileping

Komisjonilepinguga kohustub üks isik (komisjonär) teise isiku (komitent) jaoks oma nimel ja komitendi arvel tegema tehingu, nt müüma komitendile kuuluva eseme. Komitent kohustub komisjonärile maksma selle eest komisjonitasu.

Koolitusteenuse osutamise leping

Teenuse osutamise leping, mis reguleerib täpsemalt koolitusteenuse osutamist.

Koostööleping

Koostööleping, mille sisuks on pooltevahelise koostöö tingimustes kokkuleppimine.

Koristusteenuse osutamise leping

Teenuse osutamise leping, mis reguleerib täpsemalt koristusteenuse osutamisega seonduvaid suhteid.

Käsundusleping

Käsunduslepinguga kohustub käsundisaaja vastavalt lepingule osutama käsundiandjale teenuseid, käsundiandja aga maksma talle selle eest tasu.

Maaklerileping

Maaklerilepinguga kohustub maakler vahendama teisele isikule (käsundiandja) lepingu sõlmimist kolmanda isikuga või osutama kolmanda isikuga lepingu sõlmimise võimalusele, käsundiandja aga kohustub maksma talle selle eest maakleritasu.

Nõude loovutamise leping

Lepingu alusel loovutab loovutaja omandajale lepinguga kindlaks määratud nõude. Nõude loovutamisega astub nõude omandaja võlasuhtes nõude loovutaja asemele.

Projekteerimise töövõtuleping

Projekteerimise töövõtulepingu alusel osutab töövõtja tellijale projekteerimisteenust. Lepingus antakse projekteerimistööde täpne kirjeldus ning lepitakse kokku töö tulem.

Projektijuhtimisteenuse leping

Lepinguga tellib tellija projektijuhilt lepingus kirjeldatud projekti raames projektijuhtimisteenust. Projektijuht korraldab ja koordineerib projekti raames tehtavaid tegevusi.

Raamatupidamisteenuse osutamise leping

Teenuse osutamise leping, millega lepitakse täpsemalt kokku raamatupidamisteenuse osutamise tingimused.

Reklaamileping

Reklaamilepinguga reguleeritakse poolte vahel reklaami avaldamise tingimusi mõne ürituse raames.

Seadme paigaldamise leping

Leping, millega lepitakse kokku seadme või mõne muu objekti paigaldamise tingimustes.

Toetusleping

Toetus- ehk sponsorlepingu alusel maksab toetaja (sponsor) toetuse saajale kokkulepitud rahasumma toetuse saaja poolt korraldatava ürituse või tegevuse toetamiseks.

Turundusteenuse osutamise leping

Leping, mis reguleerib täpsemalt turundusteenuse osutamist.

Turvateenuse osutamise leping

Leping, mis reguleerib turvafirma poolt turvateenuse osutamist vastavalt kokkulepitud tingimustele.

Töövõtuleping

Töövõtulepinguga kohustub töövõtja valmistama või muutma asja või saavutama teenuse osutamisega muu kokkulepitud tulemuse (töö), tellija aga maksma selle eest tasu.

Veoleping

Kaubaveolepinguga kohustub vedaja veose saatja korralduse alusel vedama veose sihtkohta ning andma selle üle saajale. Saatja kohustub selle eest maksma vedajale tasu.

Vajad erilahendust või konsultatsiooni?